Nieuwsbrieven / agenda en jaarverslagen van div. voorgaande jaren.

Agenda van de jaarvergadering die wordt gehouden op 23 november 2017 in de kantine van de IJsclub Lelystad om 20.00 uur

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Verslag vorige jaarvergadering  24 november 2016
  5. Verslag van bestuur 2016/2017
  6. Financiën
    • Verslag kascontrolecommissie
  • Jaaroverzicht door de penningmeester

       Verkiezing kascommissie

       7.Begroting 2018

       8.Leden administratie

  1. Contributie 2018  Bestuur verkiezing:  

       Aftredend en niet herkiesbaar als secretaris Dirk Pastoors

       Aftredend en herkiesbaar Herman Nijenkamp

       Nieuw te verkiezen secretaris bestuurslid Niels Gerven

       Nieuw te verkiezen bestuurslid Dirk Pastoors

      11. Rondvraag

12. Sluiting

      Lelystad, november 2017

Het Bestuur.