Nieuwsbrieven / agenda en jaarverslagen van div. voorgaande jaren.

Agenda van de jaarvergadering die wordt gehouden op 26 november 2019 in de kantine van de IJsclub Lelystad om 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag vorige jaarvergadering 21 november 2018
 5. Jaarverslag seizoen 2018/2019
 6. Financiën
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Jaaroverzicht door de penningmeester

Verkiezing kascommissie

7.Begroting 2020

8.Ledenadministatie

 1. Contributie 2020
 2. Bestuur verkiezing:

Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid

Aftredend en herkiesbaar als voorzitter

11.Rondvraag

 1. Sluiting

Lelystad, november 2019

Het bestuur.

 • Het jaar verslag van de IJsclub Lelystad over 2018-2019
  We zijn het jaar kalenderjaar 2019 begonnen met een overleg met S.T.L. Bestaande
  afspraken zijn doorgesproken en waar nodig aangepast. Daarbij is o.a. besproken dat S.T.L
  een rol speelt bij het schoolschaatsen.
  Helaas zijn de weergoden ons de afgelopen winter niet goed gezind geweest. Hebben wij
  vorige winter nog een behoorlijk aantal mensen gelukkig kunnen maken met een paar dagen
  natuurijs, deze winter is dat niet gelukt. Alle voorbereidingen waren uitgevoerd, maar helaas.
  Met de kleine baan scheelde dat heel weinig, maar een – later bleek – ongelukkige keuze
  sneeuw te verwijderen met het opbrengen van water, was spelbreker. De gesmolten sneeuw
  wilde niet vast vriezen aan het bestaande laagje ijs. Dat laagje was te dun om met machines
  de sneeuw te kunnen verwijderen. Een leerpunt voor komende jaren dus.
  Voor de komende winter is het nog maar de vraag of wij een toertocht op de
  Oostvaardersplassen kunnen organiseren. De Stichting heeft zichzelf opgeheven en met
  Staats Bosbeheer is nog geen overleg gevoerd over eventuele mogelijkheden nu het
  waterpeil op de plassen extreem lager is dan voorgaande jaren.
  Aan het clubgebouw is dit jaar groot onderhoud uitgevoerd. Een deel van de buitenwanden
  is vervangen, met dank aan de bestuursleden en de vrijwilligers die ons daarbij geholpen
  hebben. Ook is tussen de buiten- en binnenwand een dunne laag isolatie aangebracht,
  waarmee we het gasverbruik iets willen verminderen.
  Om dit onderhoud (deels) te financieren hebben wij subsidie gevraagd (en gekregen).
  Dit jaar zal de IJsclub opnieuw een poging wagen het polderoverleg (overleg tussen
  verschillende ijsclubs) weer op gang te brengen.