Nieuwsbrieven / agenda en jaarverslagen van div. voorgaande jaren.

Het jaar verslag van de IJsclub Lelystad over 2021-2022
Dit verenigingsjaar was (helaas) weer een jaar waarin er geen sprake was van natuurijs.
In de aanloop naar de afgelopen winter had het bestuur al besloten de baan pas onder water
te zetten op het moment dat er zicht was op een koude periode. Die situatie heeft zich niet
voorgedaan.
Er is overleg gevoerd met de gemeente, Staatsbosbeheer en de KNSB ter voorbereiding van
een strenge winterperiode met uitzicht op het organiseren van het NK marathon op de
Oostvaardersplassen, een initiatief waaraan wij graag onze medewerking verlenen.
Het bestuur heeft verschillende vergaderingen belegd om daarin voornamelijk de lopende
zaken te bespreken. Daarnaast is er noodzakelijk onderhoud gepleegd aan de kantine en –
waar nodig – aan ons wintermateriaal.
Met het Sportbedrijf is overleg gevoerd over de sportnota 2022-2025 die inmiddels aan het
college van Burgemeester en Wethouders is gepresenteerd. Daarin is een lange termijn visie
neergelegd omtrent de ontwikkeling van de breedtesport in Lelystad.
Het machinepark is gereed voor de komende winter, zodat we direct kunnen profiteren van
een flinke periode met stevig natuurijs.
Het bestuur IJsclub Lelystad

Verslag vergadering 12 Juli 2022

Aanwezig: Paul Nijssen, Jaap Daling, Herman Nijenkamp, Dirk Pastoors, Mark Geerlig, Ronald Boon en
Niels Gerver
Afwezig:

Agenda:
1. Toekomst IJsclub/IJSbaan

Paul opent de vergadering en heet iedereen welkom
Gemeente heeft de IJSclub uitgenodigd voor een gesprek. Het gesprek was samen met STL en de Toer
wielerclub.
Er is een externe partij aangetrokken die een sportvisie heeft geschreven voor de gemeente, voor de
periode 2022-2030.
Strekking van het plan is dat er in Lelystad Zuid een 19ha groot terrein wordt aangewezen waar diverse
sporten bij elkaar worden gebracht. Waaronder ook de IJSclub. Er zou dan een nieuwe multifunctionele
ijsbaan gerealiseerd moeten worden. Op basis van een atletiekbaan, die dan gedurende een vorstperiode
onder water gezet kan worden om dan als ijsbaan te fungeren.

Vraag van de gemeente is of wij mee willen in hen plannen. Of zeggen wij nee tegen de plannen.
Conclusie is: voorlopig zeggen wij nee. (anders gezegd onze voorkeur is om hier te blijven)
Er zal alleen wel een goede onderbouwing voor moeten komen.
– Nostalgie
– Identiteit van de vereniging
– CO2 binding

Ingekomen punt
Jaap en Dirk zijn benaderd door de korfbal. Zij gaan de velden vervangen. Dat houdt wel in dat er om de
velden heen een nieuw hekwerk komt.
Aan ons is voorgesteld om het hekwerk aan onze kant ook vervangen wordt. Zij krijgen mogelijk subsidie
op de vervanging en plaatsen van het hekwerk. De kosten zijn vooralsnog beraamd op 10.000 euro.
Waarvan de helft voor onze rekening dan is.
Besloten is om hier in mee te gaan.

Actiepunten:
1. Paul zal een eerste reactie op papier zetten richting de gemeente, echter stuurt hij dit vooraf
eerst rond zodat wij allen kunnen reageren.
2. Jaap/Dirk nemen weer contact met onze buren op voor wat betreft het hekwerk, en zoeken uit of
het nieuw te plaatsen hekwerk nog een stuk verder doorgetrokken kan worden tot aan de ingang
welke Albert Broenink gebruikt om zijn paarden te brengen/halen.