Nieuwsbrieven / agenda en jaarverslagen van div. voorgaande jaren.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op 22 maart

2022 in de kantine van de IJsclub Lelystad om 20.00 uur

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag seizoen 2020/2021
5. Financiën
• Verslag kascontrolecommissie
• Jaaroverzicht door de penningmeester
Verkiezing kascommissie
7.Begroting 2022
8.Ledenadministatie
9. Contributie 2022
10. Bestuur verkiezing:
Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid
– Paul Nijssen
– Herman Nijenkamp
– Mark Geerlig
Benoeming nieuw bestuurslid

Ronald Boon

11.Rondvraag
12. Sluiting

Paul Nijssen.

Opening
De voorzitter Paul Nijssen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Paul blikt terug op het
afgelopen seizoen. Waarbij ondanks alle coronamaatregelen er toch een uiterst succesvolle
schaatsperiode op de ijsbaan georganiseerd kon worden.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Verslag vorige ALV
Geen op of aanmerkingen. Gemeld dient te worden dat deze ALV eerder gehouden had moeten worden.
Echter door een door onze overheid ingestelde Lock down i.v.m. de nog steeds heersende corona
pandemie kon de ALV niet op de beoogde datum doorgaan.

Financiën

Het woord is aan Jaap Daling de penningmeester welke ons meeneemt in de financiële stukken en de
boekhouding van de IJsclub Lelystad.
Zoals elk jaar zodra de abonnement gelden worden geïncasseerd ziet hij dat leden hen abonnement
opzeggen. Niels Gerver de secretaris kan dit beamen door middel van de mailtjes die hierover
binnenkomen.
De kascontrolecommissie komt aan het woord, de kascontrole heeft plaatsgevonden en is akkoord
bevonden. Geen op of aanmerkingen.
Het jaaroverzicht is door Jaap Daling in zijn toelichting op de financiële stukken al behandeld.

Begroting
Jaap geeft aan wat er komend jaar nodig is. Er zal nog wat onderhoud aan het clubgebouw moeten
worden uitgevoerd.
Hiervoor is er financiële ruimte. Jaap geeft ook aan dat er nauwgezet contact is met de buren , zijnde de
Korfbalvereniging welke de wens heeft om meer en betere parkeerruimte te verkrijgen. Hiervoor bestaat
het plan om het hekwerk aan de toegangsweg te verplaatsen om hierdoor meer parkeerruimte te
verkrijgen. De korfbalvereniging heeft voor hen wensen contact gehad met de firma Slepers welke het
onderhoud en aanpassingen aan alle sportvelden in de gemeente Lelystad uitvoert.
De ledenadministratie komt aan bod. Er vallen helaas elk jaar een aantal leden af. Dit is een gegeven,
indien er geen winterperiode is met schaatsmogelijkheid dan zeggen er altijd leden op. Er dient te worden
opgemerkt dat zodra er wel een ijsperiode is het aantal leden weer groeit.
Contributie 2022

Voorgesteld wordt dat de contributie voor het jaar 2022 niet wordt aangepast. De vergadering gaat
hiermee akkoord.

Bestuursverkiezing
De bestuursleden Paul Nijssen, Herman Nijenkamp en Mark Geerlig zijn aftredend en her verkiesbaar. De
vergadering gaat akkoord met hen herverkiezing.
Ronald Boon wordt welkom geheten als nieuw bestuurslid.
Het bestuur bestaat nu uit;
Paul Nijssen voorzitter,
Jaap Daling penningmeester,
Niels Gerver secretaris,
Herman Nijenkamp bestuurslid,
Dirk Pastoors bestuurslid,
Mark Geerlig bestuurslid en
Ronald Boon bestuurslid

Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag
Afsluiting
Paul Nijssen sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst.