Nieuwsbrieven / agenda en jaarverslagen van div. voorgaande jaren.

Het bestuur van de IJsclub Lelystad nodigt hierbij alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering , die zal worden gehouden op woensdag 21 november 2018 in de kantine van de IJsclub. De aanvang van de vergadering is 20:00 uur.

agenda algemene ledenvergadering

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag vorige jaarvergadering 23 november 2017
 5. Jaarverslag van het bestuur seizoen 2017/2018
 6. Financiën
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Jaaroverzicht door de penningmeester

Verkiezing kascommissie

7.Begroting 2019

8. Ledenadministratie

 1. Contributie 2019
 2. Bestuur verkiezing: aftredende en herkiesbare bestuursleden

11.Rondvraag

 1. Sluiting

Het bestuur,