Nieuwsbrieven / agenda en jaarverslagen van div. voorgaande jaren.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING IJSCLUB LELYSTAD 21 NOVEMBER 2023 20.00 UUR
1. Opening
2. Mededelingen,
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 2022
4. Verslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2022-2023
5. Financiën
a. Verslag kascontrolecommissie
b. Jaaroverzicht door de penningmeester
c. Verkiezing kascontrolecommissie

6. Begroting 2024,
7. Verslag ledenadministratie
8. Tarieven lidmaatschap en toegangskaarten 2024
9. Schema van aftreden en herbenoeming bestuur
10 Rondvraag
11. Afsluiting.

Verslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2022 – 2023
Half december hebben we een mooie, maar korte ijsperiode gekend. Veel schaatsliefhebbers hebben
3 dagen kunnen genieten van onze ijsbaan.
We hebben voor het eerst kunnen experimenteren met het verhuren van easy gliders en een
behoorlijk aantal schaatsen geslepen. Uiteindelijk heeft dit ook weer een aantal nieuwe leden
opgeleverd. Het bestuur heeft deze periode geëvalueerd en er een aantal leerpunten uit gehaald.
De inkomsten uit deze periode zijn voor een belangrijk deel geïnvesteerd in nieuw hekwerk.
Naast een aantal periodieke vergaderingen en overleg met de gemeente omtrent het verkrijgen van
een permanente vergunning een toertocht te mogen organiseren op de Oostvaarders plassen, is een
delegatie van het bestuur vrijwel wekelijks druk geweest met onderhoud van het terrein, ons
machinepark en onze kantine.
Ook is ons helder geworden dat we moeten gaan zorgen voor nieuwe instroom van een aantal
bestuursleden om de continuïteit op langere termijn te waarborgen.
En uiteraard volgen wij de ontwikkelingen binnen de gemeente omtrent uitbreidingsgebieden binnen
Lelystad en hetgeen het Sportbedrijf daarover vermeld in haar bulletins.
Voor 2024 hopen wij weer op een mooie ijsperiode waarbij de baan opnieuw open kan.
Namens het bestuur van de IJsclub Lelystad,
Paul Nijssen

Het jaar verslag van de IJsclub Lelystad over 2021-2022
Er is overleg gevoerd met de gemeente, Staatsbosbeheer en de KNSB ter voorbereiding van
een strenge winterperiode met uitzicht op het organiseren van het NK marathon op de
Oostvaardersplassen, een initiatief waaraan wij graag onze medewerking verlenen.
Het bestuur heeft verschillende vergaderingen belegd om daarin voornamelijk de lopende
zaken te bespreken. Daarnaast is er noodzakelijk onderhoud gepleegd aan de kantine en –
waar nodig – aan ons wintermateriaal.
Met het Sportbedrijf is overleg gevoerd over de sportnota 2022-2025 die inmiddels aan het
college van Burgemeester en Wethouders is gepresenteerd. Daarin is een lange termijn visie
neergelegd omtrent de ontwikkeling van de breedtesport in Lelystad.
Het machinepark is gereed voor de komende winter, zodat we direct kunnen profiteren van
een flinke periode met stevig natuurijs.
Het bestuur IJsclub Lelystad