Nieuwsbrieven / agenda en jaarverslagen van div. voorgaande jaren.

Nieuwsbrief ijsclub Lelystad, november 2020

Beste leden,
Ik vertel niets nieuws als 2020 tot nu toe een heel ander jaar is geworden dan vooraf verwacht. We zitten nog volop in de pandemie en het is slechts gissen wanneer we weer wat meer bewegingsruimte krijgen.
Toch is het bestuur al weer volop bezig met de voorbereidingen voor de komende winter. Zo wordt het terrein klaar gemaakt om het onder water te zetten, is ons machinepark onderhouden en klaar om ingezet te worden. Met andere woorden : laat de vrieskou maar komen.
In de aanloop naar de winter organiseert de ijsclub altijd in november de algemene ledenvergadering. De vergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt voor het afgelopen verenigingsjaar en ook de financiën laat controleren door de kascontrolecommissie.
Dit jaar willen wij voorstellen dat anders te doen, omdat we in feite geen andere echt goede mogelijkheden zien : onze financiën zijn al wel gecontroleerd door de vorig jaar benoemde
kascontrolecommissie, maar zullen geen ‘open’ algemene ledenvergadering organiseren. Ieder lid wat inzage wil hebben in de financiële stukken, kan contact opnemen met onze penningmeester, Jaap Daling.
De kascontrole heeft inmiddels plaats gevonden en de commissie heeft schriftelijk haar akkoord gegeven.
Dat brengt ons weer naar de voorbereidingen op de winterperiode 2020-2021.
De KNSB heeft alle overheidsmaatregelen m.b.t. de beperkingen als gevolg van Corona vertaalt naar beleid richting alle ijsclubs (gebaseerd op de overheidsmaatregelen die gelden op 7 november 2020).
Ook wij zullen dus niet onder aanpassingen uit kunnen komen.
Het belangrijkste nieuws : we gaan in ieder geval open als er ijs ligt en dat voldoende sterk is !
Echter, de kantine blijft dicht (met uitzondering van toegang tot de toiletten) en er is een verplichte routing van toegang en uitgang van de ijsbaan. Uiteraard gelden ook alle overige maatregelen : 1,5 meter afstand tijdens aan- en uittrekken van schaatsen langs de baan en niet rijden in groepjes van maximaal 2 personen op het ijs. Of : ook daar tenminste 1,5 meter afstand houden.
Met deze maatregelen kan iedereen tenminste genieten van onze baan !
We hebben als bestuur overigens wel besloten geen toertocht op de Oostvaardersplassen te organiseren. Wij schatten in dat dat voor ons, ondanks de inzet van al onze vrijwilligers, onder deze omstandigheden net een maatje te groot is.
Binnenkort zal onze penningmeester de contributie via een automatische incasso gaan uitvoeren.
Overigens hebben wij ervoor gekozen ook dit jaar de contributie niet te verhogen.
Tot slot nog een heel ander punt : het bestuur wil graag een emailbestand aanleggen, waarmee wij onze leden makkelijk en persoonlijk kunnen bereiken.
Een oproep dus aan alle leden om jouw emailadres te sturen aan info@ijsclub-lelystad.nl
Ik hoop dat wij elkaar de komende winter op het ijs of langs onze prachtige baan kunnen treffen.

Namens het bestuur,

Paul Nijssen